ریشه ی زیر آب زدن از کجا آمده است؟

جمعه 23 مرداد 1394 بازدید: 1735 کد خبر: 9943 [نسخه چاپی]
در خانه های قدیمی، تا کمتر از صد سال پیش که لوله کشی آب تصفیه شده وجود نداشت، زیرآب برای مردم معنی داشت . زیرآب در انتهای حوضچه و یا مخزنِ آب در زیرزمینِ خانه ها بوده که برای خالی کردن آب ، درپوشِ آن را برمی داشتند. این زیرآب به چاهی راه داشت و روش باز کردن آن بدین شکل بود که کسی درون حوضچه می رفت و درپوشِ زیرآب را باز می کرد تا لجن ته حوض از زیرآب به چاه برود و حوضچه و آب داخلِ آن پاکیزه شود. در همان زمان وقتی با کسی دشمنی داشتند، برای اینکه به او ضربه بزنند زیرآب حوض خانه اش را پنهانی باز می کردند تا تمامِ آب تمیزی را که در حوضچه دارد از دست بدهد . صاحب خانه هم وقتی خبردار می شد خیلی ناراحت می شد و معمولا با آزردگی به دوستانش می گفت : «زیرآبم را زده اند! ».این اصطلاح که «زیرآبش را زدند» ریشه از همین کار دارد که متداول بودنش چندان دور هم نبوده است.