یادداشت

انتخابات ملی یا انتخابهای فردی

«در حاشیه مباحث مطروحه در شورای گفتگوی بخش خصوصی پیرامون تأمین اجتماعی»

«دیوار کوتاه بیمه ها»


صنعت بیمه (تجاری و اجتماعی)بطور اعم و بیمه های اجتماعی بطور اخص بعنوان یک راهکار توزیع ریسک، موجد هم افزایی و پیوستگی اجتماعی، فراهم ساز آرامش خاطر و امید و اطمینان نسبت به آینده، صیانت کننده از مردم در مقابل تکانه‌های (شوک های) اقتصادی و اجتماعی، ایجاد کننده توازن اجتماعی و ابزار اعمال سیاست های بازتوزیعی اقتصادی از طریق توزیع بین النسلی و بین قشری و ... در تمامی کشورهای دنیا پذیرفته شده و بعنوان "کالای عمومی" و یک سازوکار مدرن در گفتمان خیرجمعی بمنظور ایجاد همبستگی اجتماعی و تولید و انباشت سرمایه اجتماعی و توسعه و تعالی سرمایه انسانی جوامع مطرح می باشد.

همیشه پای یک پزشک در میان است

در حالی که بحث پای " حقوق های نجومی" و "املاک نجومی"  هنوز داغ نگه داشته می شود چرا هیچکس  به کارانه های نجومی پزشکان  نمی پردازد؟!

"گور"

                 تقدیم به "آرمان"گورخواب شهریاری